Om Vattenrådet

Höje å vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som ett eller annat sätt är berörda av vattnet i Höje å avrinningsområde. Vattenrådets ändamål är att, för både yt- och grundvatten: Ta ett helhetsperspektiv på vattenresurserna i området Utgöra ett forum för samverkan mellan alla aktörer som berörs av vattenfrågor Verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet Övervaka vård och nyttjande av Höje å med hänsyn till alla berördas olika intressen Initiera nödvändiga planerings- och åtgärdsinsatser för    Höje å Vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och nyttjande av vattenmiljön. Ovanstående punkter skall omfatta både yt- och grundvatten.
Verksamhetsområde

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Höje å avrinningsområde inklusive Björkesåkra- och Häckebergasjön, kustzonen mot Kävlingeåns avrinningsområde, samt den del av kustzon mot Sege å avrinningsområde som ligger i Lomma kommun.

 

Vattenrådets arbetsuppgifter är:

  • att göra åtgärder som leder till minskade föroreningar och bättre vattenkvalitet, naturvård och rekreation
  • att aktivt samråda med berörda kontroll- och planeringsorgan
  • att utföra kontroll av tillståndet i Höje å
  • att informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor,
  • att medverka till recipientkontroll i Öresund
  • att verka för att villkor i meddelade beslut som rör Höje å uppfylles
  • att initiera eller genomföra de utredningar som behövs som underlag för att lösa ovanstående uppgifter
  • att i en tid av klimatförändring verka för att åtgärder vidtas för att mildra effekterna av översvämningar.

Träffar: 14