Skötsel, reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar och våtmarker

Bakgrund
De dammar och våtmarker som anlagts inom ramen för arbetet med Höjeåprojeket är inte naturmiljöer i den bemärkelsen att fri utveckling tillåts. I många fall behöver dammar och våtmarker våtmarker löpande skötsel samt reparation och underhåll. Det kan handla om reparation av tekniska lösningar såsom brunnar, regleringar, inlopp, utlopp m m. Eller om att vegetationen har växt så kraftigt att dammen eller våtmarkens funktion som näringsrenare har minskat drastiskt. ​ Har du som markägare problem med din damm eller våtmark kan du alltid kontakta vattenrådets kansli. ​
Riktlinjer
Styrelsen i dåvarande Höje å vattendragsförbund fattade hösten 2008 beslut om riktlinjer för reparation och underhåll. Riktlinjerna hittar du här. ​
Skötsel
Normalt sett är löpande skötsel av en damm eller våtmark markägarens ansvar. I vissa fall får markägaren skötselstöd från Länsstyrelsen. I det avtal som tecknats mellan beröd kommun och markägaren regleras ofta skötsel av dammen eller våtmarken.
Reparation och underhåll
Större reparationer och underhållsinsatser såsom t ex reparationer av tekniska funktioner som brunnar, regleringar, inlopp och utlopp eller större rensningar av vegetation som är nödvändiga för funktionen i dammarna och våtmarkerna kan bekostas av vattenrådet. ​
Inventering av dammar och våtmarker
Det sker löpande inventering av dammar och våtmarker anlagda inom Höjeåprojektet. Målsättningen är att varje damm ska besökas på plats vart tredje till vart femte år. Under perioden 2015-2018 är det konsulten Ekologgruppen som gör arbetet med att inventera dammar och våtmarker. En lista på vilka dammar och våtmarker som ska inventeras vilket år hittar du här.
Kontakt
Har du som markägare problem med din damm eller våtmark kan du alltid kontakta vattenrådets kansli som du når på: Telefon: 046 359 52 51 E-post: anna.olsson2@lund.se

Träffar: 2